Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта www.rpp.bg

и предоставяните чрез него услуги

С използване на интернет сайта www.rrp.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функионалности и други. „ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1“ ЕАД си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта www.rpp.bg, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти” на титулната ни страница.

Дефиниции

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия имат следното значение:

IР Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Акаунт представлява профилът на Потребителя в интернет страницата www.rpp.bg, съдържащ сбор от данни на Потребителя, включващи Потребителско име и Парола за вход, който позволява на Потребителя да достигне до определени части на Интернет сайта и чрез който са достъпни част от услугите и информацията, предоставяни от „ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1“ ЕАД.

Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.rpp.bg, отвеждащ потребителя към други интернет страници.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack - DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.rpp.bg

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.

Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.

Информационни материали означава обяви (включително, но без ограничение, обяви за продажба, покупка, предлагане, търсене и отдаване под наем на недвижими имоти), предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други.

Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата www.rpp.bg;

Пасивно поведение означава ненапускането на сайта www.rpp.bg или други под-страници на основния домейн (в случаите, когато имот / услуга са достигнати директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта www.rpp.bg чрез пренасочване от друг уебсайт.

Потребителско име е посочен от потребителя персонален адрес на лична електронна поща (e-mail), посредством който последният се индивидуализира при регистрацията си в уебсайта на www.rpp.bg

Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1означава „ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1“ ЕАД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205449200, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Пловдив, ул. ул. Фредерик Жолио Кюри № 1, ет. 3, както и всички дъщерни дружества, свързани лица, съвместни предприятия, дружества, в които „ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1“ ЕАДупражнява пряк или непряк контрол.

Предмет на Общите условия

Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта www.rpp.bg и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1, от една страна и Потребителите, от друга.

Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница www.rpp.bg. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ Информационни материали както на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1, така и на трети лица. ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

Обща информация

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 декларира, че интернет страницата www.rpp.bg е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории:

Регистрирани потребители тези, които посещават Интернет страницата и извършват регистрация;

и

Нерегистрирани потребители - тези, които посещават Интернет страницата без да извършват регистрация.

Регистрираните Потребители имат право да използват своята регистрация във връзка с всички услуги, промоции, рекламни съобщения и кампании, организирани от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1в рамките на обичайната му търговска дейност.

Регистрация в www.rpp.bg

Достъпът до услугите, предоставяни от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 е позволен на всеки Потребител, който се е регистрирал в електронната система на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1. Регистрация на Интернет сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, като зададете съответно минимално изискуеми данни.

Права и задължения на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на недвижимите имоти, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 не носи никаква отговорност за валидността или верността на Информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба, наем или каквато е конкретната услуга, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент; характеристиките на имотите са индикативни, не са гарантирани от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 и може да не са достоверни, действителни или действащи. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет сайта.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:

Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;

Потребителят с действията си накърнява доброто име на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 има правото да изисква от Потребителите допълнителна информация и/или декларации съгласно от Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна операция.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

При създаването на регистрация в електронната система на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1, Потребителят се задължава да предостави следната минимално изискуема информация: име, презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail). От Потребителя може да бъде изискано и предоставянето на допълнителна информация, като нейното предоставяне ще бъде от доброволен характер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят (регистриран или нерегистриран) не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1.

Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.

Потребителят няма право да използва регистрациите на други Потребители, нито да предоставя своя регистрация за ползване от други лица.

Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други Потребители.

Със създаване на регистрация на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

Директен маркетинг

Със създаване на регистрация на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 и неговите търговски партньори.

Отказът от получаване на Информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време посредством:

свързване със ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 или допълнително предизвестие.

С приемане на тези Общи условия всеки Потребител се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 и без допълнително предизвестие.

Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 09:00 до 19:00 ч. - всеки работен ден от понеделник до петък) на телефон [+ 359 890 19 11 22], като посочения телефонен номер е достъпен от всички оператори в страната.

Със създаване на регистрация на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 ще използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с Интернет сайта, за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на Интернет сайта www.rpp.bg. 

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 декларира, че преминаването през Интернет сайта www.rpp.bg генерира файлове - „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Интернет сайта www.rpp.bg се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове - „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта www.rpp.bg , които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи от информацията налична в сайта. Подробна информация за начина, по който ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 събира и използва на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката за използване на „бисквитки“, представляваща Приложение № 2 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

Със създаване на регистрация на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения", отправяни от ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 по електронната поща, посочена от него при създаване на регистрация в електронната система на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1. В случай, че Потребителят не желае да получава съобщения ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 разполага с възможност да се отпише.

Интелектуална собственост

Всички материали в Интернет сайта, включително настоящите Общи условия, са интелектуална собственост на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1.

Съдържанието на Интернет сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:

  • нито един документ или свързани с него графики от Интернет сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин;
  • нито една графика от Интернет сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст;
  • авторското право, търговската марка или други декларации на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 да присъстват във всички копия;
  • не се нарушават авторските права на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет сайта;
  • не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.

Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта www.rpp.bg са собственост на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение неговата собственост.

Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват с, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1.

Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта за други цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава ако такъв има, е забранено.

Употребата на публикуваната в Интернет сайта информация, респ. на неговото съдържание други Сайтове е забранена.

За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящия раздел VIII, включително, но не само настоящите Общи условия, ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1има право на неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Това не ограничава правото на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законов ред.

Отговорност и гаранции

Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

Чрез използването на Интернет сайта www.rpp.bg в т.ч. неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет сайта www.rpp.bg по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги, пред ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 или трето лице, с което ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 има сключен договор.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица (включително всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин), в някаква връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Интернет сайта www.rpp.bg, когато последните са обусловени от повреди и/или сривове.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставяните чрез Интернет сайта услуги и/или продукти ще задоволяват и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя и ще бъдат сигурни и лишени от каквито и да било пропуски.

Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на Интернет сайта на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1.

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 не носи отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 и предлагат услуги от името на ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1, без да са изрично писмено оторизирани. 

ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на Интернет сайта. С цел избягване на съмнение, всички цени, местоположения, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, са индикативни и ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1 не носи никаква отговорност за точността им.

Всеки Потребител, който сметне, че съдържанието на Интернет сайта накърнява авторско право или друго сродно такова може да се свърже със ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1.

Други условия

Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство. 

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.

Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд. 

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.

Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта и влизат в сила незабавно.